اگر دختر و پسری آزمایشات ازدواج آنها باهم مغایرت داشته باشد و دکتر اجازه ازدواج به آنها ندهد،

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
بعد از طریق امضای تعهدنامه ازدواج کنند و صاحب فرزندی ناقص و معلول یا هر مشکلی که درمانی ندارد، شوند و این مشکل فرزند مربوط به آزمایشات قبل از ازدواج آنها باشد، از لحاظ شرعی پدر و مادر این فرزند چه حکمی خواهند داشت؟

انجام آزمایشات پیش از ازدواج برای زوجین لازم است، اگر آزمایشات پزشکی مشکل داشته باشد تأثیر منفی بر فرزندان خواهد گذاشت، اگر آن زوجین می‌خواهند صاحب فرزند بشوند حتما باید به نظر پزشکان متخصص عمل کنند و اگر بگویند ازدواج آنان سبب نقص عضو فرزندان می‌شود، نباید ازدواج کنند، اگر با توافق یکدیگر با هم ازدواج کنند و فرزندان ناقص باشند، آن پدر و مادر در این باره مقصر هستند.