آیا ارضا شدن زن بوسیله شوهر بدون دخول مشکل شرعی ندارد؟ آیا غسل بر زن واجب می‌شود؟

شماره: 
0

الف- ارضا شدن زن به وسیله شوهر بدون دخول مشکل شرعی ندارد.
ب- اگر ارضا بشود و جنب گردد، غسل واجب می‌شود.