دلیل منع نگارش و جمع آوری حدیث در زمان خلیفه اول و دوم چه بود؟

شماره: 
0

خلفا برای جمع‌آوری احادیث بسیار احتیاط می‌کردند و بیم آن را داشتند که احادیث با قرآن درآمیزد و مردمان به جای روی آوردن به قرآن به سنت بیشتر روی آورند، به‌ویژه در آن زمان که هنوز قرآن نسخه‌برداری نشده بود و به شهرها فرستاده نشده بود و تنها در یک مصحف گردآوری شده و نزد خلیفه بود. در قرن دوم احادیث موضوع فراوان گشت و برای جلوگیری از آمیختن حدیث موضوع با صحیح و از بین رفتن صحیح، لازم دانستند که احادیث را جمع‌آوری کنند.