اگر خانمی بگوید؛ چون بیکاری با تو نزدیکی نمی‌کنم، آیا حق دارد؟

شماره: 
0

اگر کار باشد اما مرد به دنبال کار نرود و خود را به تنبلی بزند و سر بار دیگران باشد و نفقه خانواده را فراهم نکند، در این صورت زن حق دارد از نزدیکی خودداری کند، اما اگر مرد به دنبال کار برود و کاری نیابد در آن صورت زن حق ندارد از نزدیکی خودداری کند.