آیا در بحث میراث برادران باید عین اموال غیرمنقول مثل زمین کشاورزی را که سهم خواهرانشان است به آنان بدهند و یا اینکه اگر بهای روز داده شود کفایت می‌کند؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
قابل ذکر است که در قانون ایران فقط بهای اموال غیرمنقول مثل زمین کشاورزی به زن و دختر متوفی داده می‌شود نه عین زمین!

اصل بر این است که خود مال میان وارثان تقسیم گردد و به آنان داده شود، بعد از تقسیم اگر خواستند بهای آن را بدهند، می‌توانند آن را قیمت‌گذاری کنند و در سندی یا برگه‌ای بنویسند و هر کدام آن مال را برداشت بهای آن را به دیگری می‌دهد.