کارگاه فرزند پروری در شهر شیراز برگزار شد

کارگاه فرزند پروری در شهر شیراز برگزار شد

صبح روز ۱۴ اردیبهشت ماه کارگاه فرزند پروری در شهر شیراز برای بانوان عضو جماعت برگزار شد.
در این دوره که به همت اداره خانواده معاونت بانوان شیراز به انجام رسید اصول تربیت کودکان و تقسیم بندی والدین به آسانگیر، سخت گیر و میانه‌ رو، توسط ایوب پژوهش مترجم کتاب پدر و مادر بهترین مربیان دنیا، برای حاضران بیان شد.
وی اختلاف پدر و مادر در شیوه تربیت فرزندان را مانع عمده بر سر راه تربیت عنوان کرد.
از جمله موارد مهم در تربیت از نظر ایشان عبارت بودند از  احترام گذاشتن به کودک، اختصاص وقت مفید به او، ایجاد فای آرام و صمیمی در خانه، اظهار علاقه فیزیکی مثل بوسیدن و آغوش و نوازش و وضع قوانین محدود کننده و؟پرهیز از تنبیه شدید.
قابل ذکر است که اجرای این دوره با پیش زمینه مطالعه کتاب پدر و مادر بهترین مربیان دنیا، همراه بود.

کارگاه فرزند پروری در شهر شیراز برگزار شد
کارگاه فرزند پروری در شهر شیراز برگزار شد