اگر نذری که می‌کنیم کارمان سر نگیرد باید آن را ادا کنیم یا نه؟