اگر نذری که می‌کنیم کارمان سر نگیرد باید آن را ادا کنیم یا نه؟

شماره: 
0

اگر کسی برای انجام کاری نذری بکند، اما آن کار انجام نگیرد، لازم نیست آن نذر را ادا کند.