شیراز- دوره تبیین مرام نامه و اساسنامه جماعت برگزار شد

شیراز- دوره تبیین مرام نامه و اساسنامه جماعت برگزار شد
دوره تبیین مرام نامه و اساسنامه جماعت و کتاب رویکردها و راهکارها برای بانوان شهر شیراز تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار صفحه زنان اصلاح‌وب، این دوره با همت اداره دانش و پژوهش معاونت خواهران شهر شیراز، در تاریخ 13دی ماه با ارائه آقای عبدالسلام صدیقی برگزار گردید.
لازم به ذکر است به دلیل شمولیت محتوای اساس‌نامه و مرامنامه و همچنین کتاب رویکردها و راهکارها، تبیین موارد فوق طی چهار جلسه برای بانوان تبیین خواهد شد.
آقای صدیقی در این جلسه رسالت جماعت و مرام نامه را به تفصیل بیان کرد و به سوالات خواهران در این زمینه‌ها پاسخ داد.
شیراز- دوره تبیین مرام نامه و اساسنامه جماعت برگزار شد
شیراز- دوره تبیین مرام نامه و اساسنامه جماعت برگزار شد