دیدار دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح با عضو شورای شهر تهران

دیدار دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح  با عضو شورای شهر تهران

دبیرکل جماعت با دکتر ولی الله شجاع پوریان عضو شورای شهر تهران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ٢٩ شهریور ماه در دفتر وی واقع در شورای شهر دیدار کرد.

در این دیدار طرفین در مورد مسائل مختلف کشور تبادل نظر کردند و بر ضرورت نشر فرهنگ دگرپذیری و وحدت عملی و پرهیز از تفرقه و اختلاف و گسترش ارتباط فیمابین تأکید کردند.

لازم به ذکر است که دکتر لقمان ستوده مسئول ستاد انتخابات جماعت نیز در این جلسه حضور داشت.