به نظر شما اقدامات دولت ترکیه بعد از کودتای اخیر چگونه باید باشد؟