آیا خواندن نماز تراویح به تنهایی صحیح است چون مسجد اهل‌سنت در شهر ما بسیار دور است؟

شماره: 
0

گزاردن نماز تراویح به تنهایی درست است، گرچه همراه با جماعت فضیلت دارد و پاداش آن فراوان می‌باشد.