به نظر شما مهمّ‌ترین اقدام برای مقابله با ریزگرد‌ها کدام گزینه است؟