می‌خواستم بدانم مهمترین کتب اهل‌سنت در فقه مذاهب چهارگانه که موضوع عقد اجاره را بررسی کرده است کدام است؟ و چنانچه ممکن است بنده را در این خصوص با منابع اصیل و معتبر اهل‌سنت راهنمایی نمایید.

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
می‌خواستم بدانم مهمترین کتب اهل‌سنت در فقه مذاهب چهارگانه که موضوع عقد اجاره را بررسی کرده است کدام است؟ و چنانچه ممکن است بنده را در این خصوص با منابع اصیل و معتبر اهل‌سنت راهنمایی نمایید.

کتاب‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد؛ از جمله:
1. الفقه علی مذاهب الاربعة، مؤلف عبدالرحمن بن محمد الجزیری
2. الفقه الاسلامی و ادلته، مؤلف دکتر وهبة الزحیلی
3. موسوعة مسائل الجمهور فی الفقه الاسلامی، محمد نعیم محمد هانی
4. فقه السنة، مؤلف سید سابق، ترجمه شده به فارسی
5. نیل الاوطار، مؤلف شوکانی
6. الموسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارت اوقاف کویت
7. موسوعة الفقه الاسلامی، مؤلف محمد بن ابراهیم بن عبدالله التویجری
8. سبل السلام شرح بلوغ المرام ، مولف: محمد بن اسماعیل صنعانی