آیا اگرهمسر از انسان راجع به گذشته‌اش بپرسد مثلا قبلا عمل زنا را مرتکب شده یا با کسی رابطه داشته و یا قبل از ازدواج بپرسد آیا باید حقیقت را گفت اگر قسم دهد چه؟

شماره: 
0

زن و شوهر نباید با گذشته یکدیگر کار داشته باشند و آن‌را واکاوی کنند زیرا ممکن است این کار سبب فروپاشی خانواده شود. بهتر است زن و شوهر در اعمال گذشته هم دیگر تجسس نکنند و آنها را برای هم بازگو ننمایند. بلکه با رفتار نیک و اعتماد و اطمینان به یکدیگر زندگی زناشویی خود را به نیکی ادامه دهند.
پیامبر (ص) فرموده است:
کل امتی معافی الاالمجاهرین "متفق علیه"
تمام امت من بخشیده می‌شوند مگر کسانی که گناه خود را آشکار می‌سازند.
مجاهرین افرادی هستند که کسی گناهان آنان را نمی بیند و از آن آگاهی نمی یابد اما خود او گناه‌اش را آشکار می‌کند و به دیگران خبر می‌دهد. بنابراین مومن اگر گناه انجام داد باید آن‌را آشکار ننمایند و تنها در حضور خداوند به گناهش اعتراف کند و از آن توبه کند.