در صورتی که شخصی سو گند بخورد به جایی نرود ولی به واسطه ی افراد دیگری مجبور شود برود ولی نه در آن زمان که گفته بلکه در زمان دیگری با زباید کفا ره بدهد؟ در ضمن اگر برای همین حالت شخص در دل خود سوگند طلاق بخورد نه به صورت کامل ولی آن را به زبان نیاوردحکمش چ

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
در صورتی که شخصی سو گند بخورد به جایی نرود ولی به واسطه ی افراد دیگری مجبور شود برود ولی نه در آن زمان که گفته بلکه در زمان دیگری با زباید کفا ره بدهد؟ در ضمن اگر برای همین حالت شخص در دل خود سوگند طلاق بخورد نه به صورت کامل ولی آن را به زبان نیاوردحکمش چیست؟ و در آخر اینکه چگونه افکار این چنینی مثل مورد بالا را از ذهن خود دور کنیم چو م دام ذهن من را به خود مشغول کرده و زندگیم تحت الشعاع آن قرار گرفته

اگر شخص سوگند خورده است که در زمان مشخصی به جایی نرود در این صورت اگر در غیر زمان مشخص شده به آن جا برود سوگندش شکسته نشده و نیازی به کفاره نیست اما اگر بدون تعیین زمان سوگند بخورد به فلان جا نرود و بعد به هردلیلی به آنجا برود باید کفاره سوگند خود را بپردازد.
اگر شخصی سوگند به طلاق را برزبان نیاورد و تنها دردل قصد کند اعتباری ندارد یعنی اگر خلاف آن عمل کند طلاق او واقع نشده است و بدانید اگر بر آنچه دردل شما می گذرد لفظ طلاق را برزبان جاری نکنید رابطه شما با همسرتان شرعی و مجاز است و ذهن خود را به آن مشغول نکنید.