آیا برای نذرکردن،زن بایستی ازشوهرش اجازه بگیرد؟

شماره: 
0

اگر زنی بخواهد نذری بکند اعم از عبادات یا صدقه و انفاق نیازی به اجازه گرفتن از شوهر ندارد زیرا رسول گرامی (ص) فرموده است: (من نذر أن یطیع اللّه فلیطعه، و من نذر أن یعصیه فلا یعصیه) بخاری
هرکس نذر کرد که خدا را فرمانبرداری کند و عبادتی انجام دهد پس به نذرش عمل کند اما اگر نذر کرد گناهی را انجام بدهد به نذر خود عمل نکند.
مگر این که زن بخواهد از مال شوهرش نذر خود را پرداخت نماید در این صورت بهتر است به شوهرش خبر بدهد بهتر است شوهر نیز در حد امکان به او اجازه بدهد زیرا همسر او بابت این که در منزل زحمت می کشد حق و حقوق دارد.