آیادست دادن مادر زن با دامادش جایز است؟

شماره: 
0

به محض این که صیغه عقد ازدواج جاری گردد مادر زن با داماد محرم می‌شود و محرمیت او همیشگی است و دست دادن با او درست است.