باتوجه به تورم موجود در جامعه، سپرده گذاری در بانکها به صورت قرض الحسنه بدون دریافت سود باعث می‌شود که روز به روز از ارزش سپرده ما کسر شود. اگر هم سپرده ای به صورت قرض الحسنه باشد بانکها آنرا به متقاضیان وام با نرخ 21 درصد می‌پردازند. نتیجتاً این سپرده قر

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
باتوجه به تورم موجود در جامعه، سپرده گذاری در بانکها به صورت قرض الحسنه بدون دریافت سود باعث می‌شود که روز به روز از ارزش سپرده ما کسر شود. اگر هم سپرده ای به صورت قرض الحسنه باشد بانکها آنرا به متقاضیان وام با نرخ 21 درصد می‌پردازند. نتیجتاً این سپرده قرض الحسنه که می‌بایست در تسهیلات قرض الحسنه صرف شود در تسهیلات با نرخ سود سپرده بالا صرف می‌شود من به عنوان شخصی که مقداری سپرده با نرخ سود 25 درصد دارم سود حاصل را برای موسسات خیریه صرف می‌کنم و خود از آن پرهیز میکنم حکم شرعی چنین حالتی چیست؟

علما سپرده گزاری در بانک و دریافت بهره پول را جایز ندانسته‌اند جز در مواردی استثنایی یا اضطراری و این که فردی بخواهد بهره پول خود را در راه نیک مصرف کند دلیلی مشروع برای جواز دریافت آن به شمار نیامده است.
بنابراین بهتر است شما پول خود را در زمینه تولید و کسب در آمد به کار بگیرد.