باسلام آیا دل بستن و عاشق شدن به جنس مخالف بدون داشتن رابطه نامشروع (فقط در افکار) در اسلام گناه است؟ بطورکلی دیدگاه اسلام درباره عشق مجازی چیست؟ آیا خواستن از خدا جهت رسیدن به عشق مجازی جهت ازدواج عمل نکوهیده ای است؟آیا در روایات درباره صحابه چیزی درباره

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
باسلام آیا دل بستن و عاشق شدن به جنس مخالف بدون داشتن رابطه نامشروع (فقط در افکار) در اسلام گناه است؟ بطورکلی دیدگاه اسلام درباره عشق مجازی چیست؟ آیا خواستن از خدا جهت رسیدن به عشق مجازی جهت ازدواج عمل نکوهیده ای است؟آیا در روایات درباره صحابه چیزی درباره عشق مجازی بیان شده است.ممنون میشم اگر جامع پاسخ دهید.

محبت و علاقه را خداوند در نهاد انسان آفریده است از جمله علاقه به جنس مخالف که همین زمینه ازدواج را در انسان فراهم می کند اما این علاقه نباید به حدی برسد که اراده انسان را مغلوب کند و نتواند از آن دست بکشد زیرا ممکن است موانعی سد راه ازدواج آن دو با هم گردد در آن صورت مرد یا زن باید بتواند به آسانی از آن علقه و عشق دست بکشد و هم چنین عشق به جنس مخالف نباید به کسی تعلق گیرد که در اصل دو طرف نمی خواهند یا نمی توانند با هم ازدواج کنند مثلا مومن نباید عاشق زنی شود که همسر فرد دیگری است مانع شرعی برای ازدواج با او وجود دارد.