رهن كامل و يا رهن و اجاره ساختمان از نظر اسلام چه حكمي دارد؟

شماره: 
0

به پرسش‌های پیشین در همین بخش مراجعه شود.