آیا وضو گرفتن در حمامی که دستشویی هم دارد (حمام و دستشویی یکجا باشد) جایز است؟

شماره: 
0

وضو گرفتن در حمامی که دستشویی هم در آن باشد، اشکالی ندارد، اما چنان فردی در آنجا نام خدا را با زبان نبرد و دعای بعد از وضو را در آنجا نخواند، بلکه بعد از بیرون آمدن از آنجا بخواند.