طلاق غیابی در شریعت چه احکامی دارد؟ (براساس فقه امام ابوحنیفه)

شماره: 
0

اگر شوهر بدون عذر بیش از یکسال غایب باشد، خانم او می‌تواند نزد قاضی خانواده برود و درخواست طلاق کند، قاضی بعد از بررسی وضعیت و اخطاریه فرستادن برای شوهر اگر نیاید حکم طلاق غیابی را صادر می‌کند، اگر مکان شوهر معلوم نباشد باز قاضی با رعایت مصلحت زن و زدودن زیان از او حکم طلاق غیابی را صادر می‌کند.