فرق نیابت با وکالت چیست؟ آیا نیابت مفهومی عام‌تر و وسیع‌تر از وکالت دارد؟ خواهش می‌کنم یک مصداق از هر کدام بفرمایید.

شماره: 
0

نیابت عام‌تر از وکالت است. نیابت بر دو نوع است: 1- شرعی 2- توافقی
نیابت توافقی همان وکالت است مانند وکیل گرفتن برای انجام کاری که وکیل به نیابت از موکل آن کار را انجام می‌دهد.
نیابت شرعی همان ولایت و ولی بودن است، مانند نیابت داشتن برای رسیدگی به کار کسانی که خود نمی‌توانند در کارهایشان تصرف داشته باشند.