آیا شیر دادن به نوزاد قبل از غسل جنابت ایرادی دارد؟

شماره: 
0

شیر دادن به نوزاد در حالت جنابت مانع شرعی ندارد و درست است، گرچه بهتر است در صورت امکان با حالت پاکی به نوزاد شیر داده شود.