لطفاً تقسیمات قرآنی اعم از تحزیب و تجزئه قرآن را به روایت اهل‌سنت بیان فرمایید.

شماره: 
0

قرآن رایج با خط عثمان طه مطابق روایات اهل‌سنت جزءبندی و حزب‌بندی شده‌ است.