لطفاً تقسیمات قرآنی اعم از تحزیب و تجزئه قرآن را به روایت اهل‌سنت بیان فرمایید.