آیا خرید و فروش پاسور حلال است؟

شماره: 
0

دیدگاه علما درباره خرید و فروش و بازی با پاسور متفاوت است،‌ برخی آن را حرام می‌دانند و به این حدیث استناد نموده‌اند که پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم- فرموده است: «من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یده فی لحم خنزیر و دمه»[مسلم]
برخی دیگر از علما آن را مکروه می‌دانند. دیدگاه دوم ترحیج داده می‌شود؛ زیرا بهتر است مسلمان به کارهایی بپردازد که در آن‌ها شبهه نباشد و لقمه حلال و پاک به‌دست آورد.