الف) آیا اگر انسانی ناخواسته مرتکب گناهی کبیره مثل استمنا شود گناه است؟ ب) آیاتخیل در هر صورت حتی تخیل سالم گناه است؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
ج) من دچار نوعی وسواس فکری شده‌ام و مدام فکر می‌کنم برخی از کارهایم گناه است و مدام به خود تلقین می‌کنم. خیلی از این موضوع رنج می‌برم خواهشا بگید با تلقین به خود که این کارم گناه است، دچارگناه می‌شوم؟ د) نمازتوبه چگونه است؟ هـ) اگر انسان تحریک شود گناه می‌کند؟

الف)- اگر آن گناه ناخواسته با تخیل یا در خواب باشد گناه ندارد. اما اگر فرد کار استمنا را با دست یا چیز دیگری انجام دهد ناخواسته به شمار نمی‌آید و گناه است
ب)- تخیل تا فرد را به شکل عملی در گناه نیافکند و گناه را محقق نسازد، گناه نیست، بلکه بهتر است فرد از عالم تخیل که سودی ندارد دوری گزیند و با واقعیت‌ها زندگی کند.
ج)- کارهای گناه مشخص و معلوم هستند و مسلمان باید از آن‌ها دوری گزیند. برای آگاهی از آن‌ها به کتاب‌های دینی مراجعه شود. با فکر کردن و تلقین چیزی که گناه نیست، گناه نمی‌گردد. اما این که فرد همیشه به خود تلقین کند مبادا فلان کارم گناه بود، با این نوع تلقین پیوسته خود را ناامید می‌گرداند، در حالی که نباید مسلمان ناامید گردد، بلکه کارهایش را بر پایه‌ی موازین شرعی انجام دهد و پیوسته به رحمت خداوند امیدوار باشد تا به آرامش دست یابد و با نشاط در مسیر آبادانی زمین با عبادت خدا و انجام دیگر کارهای سودمند حرکت کند.
د)- کسی که گناهی انجام داده باشد و پشیمان شود و توبه کند، بعد از توبه با رعایت شرایط و ارکان آن دو رکعت نماز توبه بمانند دیگر نمازهای سنت بگزارد و بعد از آن از خداوند آمرزش بخواهد و خداوند گناهان او را می‌آمرزد.
هـ- اسبابی که فرد را تحریک می‌کند و مرتکب گناه می‌گرداند،‌ آن گناه است و مسلمان باید از آن بپرهیزد.