برای معاینه ی دکتر زنان غسل لازم است یا نه؟

شماره: 
0

معاینه زن به وسیله دکتر با دست یا دستگاه غسل را واجب نمی‌گرداند.