با توجه به تشکیل چهارمین کنگره‌ی جماعت در مرداد ماه امسال، با کدامیک از گزاره‌های زیر موافق هستید؟

تشکیل کنگره‌ی چهارم نشان از موفقیت کامل جماعت در دستیابی به اهداف پیش رو دارد.
23% (75 نظر)
تشکیل کنگره‌ی چهارم جماعت تا حدی نشان از موفقیت جماعت در دستیابی به اهداف دارد.
22% (74 نظر)
تشکیل کنگره‌ی چهارم جماعت امیدواری بیشتری برای موفقیت جماعت ایجاد نموده است.
31% (102 نظر)
تشکیل کنگره‌ی چهارم همانند سایر کنگره‌های قبلی است و تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.
24% (81 نظر)
تعداد نظرات: 332