چه کسی بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم ایشان را غسل داد؟ چه کسی قبر آنحضرت صلی الله علیه وسلم را زد؟ چه کسی امام نماز جنازه ایشان شد؟ چه کسی آنحضرت صلی الله علیه وسلم را در قبر گذاشت؟

شماره: 
0

شرعاً کسی که می‌‌میرد خویشاوندان نزدیک او را غسل می‌‌دهند بدین دلیل پیامبر خدا (ص) را عباس عموی پیامبر و علی بن ابی طالب و فضل بن عباس و اسامه بن زید غسل دادند. نماز میت رسول خدا(ص) را اصحاب هر یک به تنهایی خواندند نخست مردان و سپس زنان برایشان نماز می‌ت خواندند.
همان جمعی که پیامبر (ص) را غسل دادند ایشان را در قبر گذاشتند.