خانمی هستم در کشور نیوزیلند که مدت هفت ماه است از شوهرم که بسیار مرا آزار میداد و کتک میزد و همواره تهدید به طلاق میکرد جدا زندگی میکنم. اما وی برای آزار من حاضر نیست طلاقم دهد. به یک روحانی سنی وهابی مراجعه کردم و او صیغه طلاقم را جاری کرد اما اکنون که م

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
خانمی هستم در کشور نیوزیلند که مدت هفت ماه است از شوهرم که بسیار مرا آزار میداد و کتک میزد و همواره تهدید به طلاق میکرد جدا زندگی میکنم. اما وی برای آزار من حاضر نیست طلاقم دهد. به یک روحانی سنی وهابی مراجعه کردم و او صیغه طلاقم را جاری کرد اما اکنون که می‌خواهم دوباره ازدواج کنم شوهر سابقم میگوید که چون او راضی نبوده طلاقم باطل است. در اینجا به مفتی شافعی هم دسترسی ندارم. اکنون سؤالم این است که آیا طلاقم صحیح است؟ و اگر نیست راه حل چیست؟ ایا اکنون که دسترسی به عالم شافعی ندارم باید تا آخر عمر بیوه بمانم؟!

با گفتگو و شیوه‌های دیگر مرد را راضی کنید که طلاق دهد، اگر نپذیرد در آن کشور به دادگاه یا موسسه حمایت از خانواده مراجعه کنید و دادخواست تنظیم نمایید و آنان از شوهر می‌خواهند، طلاق دهد اگر نپذیرد مدتی را برای او تعیین می‌نمایند اگر در آن مدت راضی به طلاق یا رجعت نباشد خود دادگاه یا با حکم آن، عالم صیغه طلاق غیابی را جاری می‌کند و طلاق واقع می‌شود و بعد از طلاق عده می‌گذرانید و بعد از پایان عده می‌توانید با کسی دیگر ازدواج کنید.