سازمان‌ها و گروه‌های فعّال درایجاد اسلام‌هراسی

نویسنده: 
سايت اسلام هراسي
سازمان‌ها و گروه‌های فعّال درایجاد اسلام‌هراسی

سایت رسمی شورای روابط اسلام-آمریکا (CAIR)، فهرست اسامی گروههای شبکه‌ای پیشرو در اسلام‌هراسی را اعلام کرد. این گروهها و سازمانها، به عنوان اشاعه‌کنندگان تعصّب و تبعیض علیه اسلام و ایجاد اسلام‌هراسی  در ایالات متّحدهی آمریکا معرّفی گردیدهاند. این سایت، گروههای اسلام‌هراس را به دو دسته طبقه‌بندی کرده است:

هستهی درونی: گروههایی که اولویّت فعّالیّتهای آن مستقیم بر مبنای ایجاد تعصّب و نفرت نسبت به اسلام و مسلمانان قرار گرفته و اسلام‌هراسی در رفتار و عملکردشان به وضوح قابل مشاهد است.

هستهی بیرونی: گروههایی که به طور مستقیم در روند اسلام‌هراسی پدیدار نیستند امّا از هر نوع اقدام و حرکتی که در مسیر اسلام‌هراسی گام بردارد، حمایت و پشتیبانی میکنند.

 اسامی به شرح زیر است:

صندوق انتزاع (Abstraction Fund)

صندوق انتزاع، یکی از شبکههای فعّال در ایجاد اسلام‌هراسی در آمریکا می‌باشد. در سال 2012 مجموع یک میلیون و 982هزار و 930 دلار، یعنی 82 درصد از مشارکت و کمک‌های مالی این صندوق، برای کمک به گروههای شناخته‌شده در جهت ترویج اسلام‌هراسی در ایالات متّحده اختصاص داده شده است.

گروه «برای آمریکا» (ACT! For America)

بنا به گزارشی که از این گروه در سال 2011 منتشر شد، اعضای این گروه، خود را جنگجویان میدان مبارزه بین تمدّن غرب و اسلام میدانند. این گروه، جزو هستهی درونی تلقّی میشود.

مرکز قانون و عدالت آمریکا (American Center for Law and Justice)

این مرکز، به عنوان هستهی بیرونی چارت اسلام‌هراسی در ایالات متّحدهی آمریکا، یکی از سازمانهای قانونی محافظه‌کار است که از نقطه‌نظرات مخالف مسلمین و سایر اقلّیّتها حمایت میکند.

انجمن خانوادهی آمریکا (American Family Association)

این انجمن، به وسیلهی کشیش دونالد ویلدمون، در سال 1977 تأسیس گردید. انجمن خانوادهی آمریکا، خود را در خطّ مقدّم جنگ فرهنگی آمریکا با اسلام میداند. آقای تیم ویلدمون -رئیس انجمن-، و برایان فیشر -مدیر تجزیه و تحلیل مسائل-، دو تن از مشهورترین چهرههای انجمن خانوادهی آمریکا در ایجاد تعصّب و تنفّر علیه اسلام قلمداد میشوند. این انجمن، یکی دیگر از شبکههای بیرونی نمودار اسلام‌هراسی می‌باشد.

گروه دفاع از آزادی آمریکا (American Freedom Defense Initiative (AFDI) )

بر اساس اعلام سایت متعلّق به «گروه دفاع از آزادی آمریکا»، این گروه علیه مقامات دولتی محلّی و ملّی، همچنین رسانههای اصلی، و سایرین، به اتّهام سرسپردگی و تسلیم در برابر جهاد اسلامی جهانی، و اعتراض به  سهل‌انگاری در مقابله با برتریّت اسلام فعّالیّت میکنند. همچنین این گروه از عملکرد غیرقانونی و تجاوزکارانهی حکومت فدرال، و تلاشهای انجام گرفته در خصوص تحمیل افکار سوسیالیستی و مارکسیستی بر مردم آمریکا نگران است. این گروه در هستهی درونی شبکهی اسلام‌هراسی آمریکا جای دارد.

مرکز قانون آزادی آمریکا (American Freedom Law Center)

مرکز قانون آزادی آمریکا این چنین خود را میشناساند: «ما بنیادی هستیم که با حمایت از قانون منافع عمومی، از یهودیّت و مسیحیّت به عنوان میراث ملّی خود دفاع میکنیم». دیوید یروشالمی، یکی از بنیان‌گذاران این مرکز، مشاور حقوقی شبکهی اسلام‌هراسی در آمریکا میباشد. قوانین مطرح‌شده توسّط او برای گنجاندن در احکام قضایی کشور، همگی در جهت بدنام کردن اسلام تنظیم گردیده و در سراسر کشور به قوای مقنّنهی ولایات مختلف آمریکا ارائه شدهاست. این مرکز، در هستهی درونی شبکهی اسلام‌هراسی جای دارد.

مجمع اسلامی آمریکا برای دفاع ازدموکراسی (American Islamic Forum for Democracy)

هدف این گروه، حفاظت از اصول بنیادین قانون اساسی ایالات متّحده است. امّا در اصل، اعضای این مجمع، برنامهی محدودکردن و عدم دسترسی مسلمین به آزادی‌های برشمرده در اعلامیّهی ده مادّهای حقوق اتباع آمریکا را تعقیب میکنند. این گروه در هستهی داخلی شبکهی اسلام‌هراسی آمریکا جای دارد.

ائتلاف رهبری اسلامی آمریکا (American Islamic Leadership Coalition)

این ائتلاف، نوعی ابزار برای «بنیاد اسلامی آمریکا دفاع از دموکراسی» متعلّق به سازمان زهدی جاسر میباشد. ائتلاف رهبری اسلامی آمریکا، تاحدّی غیرفعّال است، امّا سازمان زهدی جاسر، کمکهای مالی زیادی را برای نیل به اهداف خود در آن تزریق میکند. این ائتلاف در هستهی بیرونی شبکهی اسلام‌هراسی آمریکا جای دارد.

اتّحادیّهی سیاست عمومی آمریکا (American Public Policy Alliance)

اتّحادیّهی سیاست عمومی آمریکا، به عنوان هستهی داخلی شبکهی اسلام‌هراسی، سازمانی غیر انتفاعی و معاف از مالیات میباشد. این گروه، با جدّیّت تمام، تصویب برخی از قوانین ضدّ اسلامی را در نهادهای قانونگذار در سراسر کشور دنبال می-کند.

وبلاگ اتلس شراگز (Atlas Shrugs)

وبلاگ اتلس شراگز، متعلّق به پاملا گلر، موصوف به «سخنگوی تندزبان» در مسیر ایجاد اسلام‌هراسی شناخته شده است. این وبلاگ، در هستهی داخلی شبکهی اسلام‌هراسی قرار دارد.

گروه اسلام برهنه (Bare Naked Islam)

گروه اسلام برهنه، تلاش میکند تا جنبش اسلام‌هراسی را همچون اظهاراتی سیاست‌پسند به جامعهی آمریکا معرّفی نماید. براساس سایت متعلّق به این گروه، «دین صلح» مفهومی است که غرب مشتاق آن است و اسلام به دلیل برخورداری از شعار «پناهگاه آزادی مذهبی» خود را در قالب «اظهارات سیاست‌پسند» جای داده است (که این برای غرب خطر محسوب میشود.) این سایت، بطور مداوم مناظراتی را که منجر به تولید خشونت علیه مسلمانان شود، منتشر میکند. گروه اسلام برهنه، جزو هستهی درونی شبکهی اسلام‌هراسی میباشد.

مرکز سیاست امنیّتی (Center for Security Policy)

اتاق فکر این مرکز از واشنگتن دی سی مدیریّت میشود. ماموریّت آن، شناسایی هر نوع چالشی است که احتمالاً امنیّت آمریکا را تهدید کند. فرانک گافنی، بنیانگذار این مرکز، از کلیدیترین مبلّغان و تئوریسینهای توطئه‌گر در زمینهی ایجاد اسلام‌هراسی میباشد. مرکز سیاست امنیّتی، در ردهی داخلی شبکهی اسلام‌هراسی در آمریکا قرار دارد.

پروژه کلاریون (Clarion Project)

پروژهی کلاریون ( صندوق کلاریون سابق) یکی از گروههای غیرانتفاعی متنفّذ در زمینهی تبلیغات و ساخت فیلمهای ضدّ اسلامی مانند: «جنگ اسلام رادیکال علیه غرب، و جهاد سوم» و «تصویر اسلام رادیکال برای آمریکا» میباشد. این پروژه، هستهی درونی شبکهی اسلام‌هراسی میباشد.

گروه شهروندان نگران آمریکا-کالیفرنیاConcerned American Citizens (Calif.) )

این گروه، که در کالیفرنیا فعّالیّت میکند، مدّعی است که خواهان ایجاد زمینهی گفتگو میان مسلمانان میانه‌رو و دیگران است. در حالی که، بر صفحهی سایت این گروه چنین درج شده است: «منشأ اصلی حملات یازده سپتامبر، ایدئولوژی اسلامی برگرفته از قرآن است». این گروه نیز در ردیف گروههای داخلی اسلام‌هراسی جای دارد.

سازمان زنان نگران آمریکا (Concerned Women for America)

زنان نگران سرنوشت آمریکا، با سی سال سابقه در جهت تلاش برای تزریق اصول کتاب مقدّس به همهی سطوح سیاست عمومی، خود را دارای تاریخی غنی دانسته، و بزرگترین سازمان زنان در امور سیاست عمومی در کشور میدانند. این سازمان، بیشتر در ایالات فلوریدا و کارولینای شمالی، تمرکز خود را بر حمایت از قوانین ضدّ اسلامی معطوف کرده است. سازمان زنان نگران آمریکا، هستهی بیرونی شبکهی اسلام‌هراسی در ایالات متّحدهی آمریکا میباشد.

مرکز عملیّات‌های ضدّتروریسمفلوریدا (Counter Terrorism Operations Center (Fla.) )

مرکز عملیّات‌های ضدّتروریسم، تایید کرد که، آقای سام خاروبا، بیش از 20 هزار مأمور اجرای قانون در مناطق فدرال، ایالتی و محلّی تربیت کرده است. خاروبا، هیچ نوع رتبهی رسمی دانشگاهی در زمینهی مطالعات اسلامی و نیز تجربهی اجرای قوانین ندارد. با استناد به مقالهای که در ماهنامهی واشنگتن، ویژهی مارس/آوریل 2011 منتشر شد، خاروبا، خطاب به حاضرین گفت: «هرکس ادّعا کند که اسلام دین صلح است، یا جاهل است یا دروغگو». این مرکز، هستهی درونی شبکهی اسلام‌هراسی در آمریکا میباشد.

مرکز آزادی دیوید هوروویتز (David Horowitz Freedom Center)

مرکز قانون فقر جنوب، تحت عنوان «هوروویتز»- چهرهی کلیدی جنبش ضدّ اسلامی مدرن، گروهی است که جنبشهای تنفّرآفرین در آمریکا را تقویت میکند. مرکز آزادی دیوید هوروویتز، هستهی درونی شبکهی اسلام‌هراسی در آمریکا است.

صندوق سرمایه اهداکنندگان (Donors Capital Fund)

این صندوق مستقر در ویرجینیا، خدماتی را برای اهداکنندگان کمکهای مالی که بخواهند به طور ناشناخته، در توسعهی مسائل حسّاس و بحث‌برانگیز، سرمایه‌گذاری کنند، ارائه میکند. این صندوق، ارتباط تنگاتنگی با گروههای متمایل به اسلام‌هراسی دارد. صندوق سرمایه، در هستهی بیرونی شبکهی اسلام‌هراسی جای دارد.

مجمع عقاب (Eagle Forum)

یک سازمان نومحافظه‌کار حامی سیاستهای سنّتی خانواده و آموزش و پرورش است. امّا سیاست ایجاد اسلام‌هراسی در الفاظ گردانندگان این مجمع همواره آشکار است. مجمع عقاب، هستهی بیرونی شبکهی اسلام‌هراسی در آمریکا میباشد.

پایگاه اطّلاع رسانی مسائل امنیّتی خانواده (Family Security Matters)

یک منبع خبری محافظه‌کار است که از سوی مرکز سیاست امنیّتی فرانک گافنی حمایت و پشتیبانی میشود.

انجمن خانواده فلوریدا (Florida Family Association)

انجمن خانواده فلوریدا، در سال 1987 توسّط دیوید کاتن تأسیس شد. این انجمن، شرکتها و دادگاهها را برای پیوستن به جنبش اسلام‌هراسی تحت فشار قرار میدهد. اگر چه این انجمن در فلوریدا فعّالیّت میکند، امّا در سراسر کشور مورد توجّه قرار گرفته است. این انجمن، هستهی درونی شبکهی اسلام‌هراسی میباشد.

اتّحادیّه مسلمین سابق (Former Muslims United)

اتّحادیّهی مسلمانان سابق، در ظاهر، گروهی از تازه مسلمانان هستند که با استفاده از عناوین و اسمهای جعلی، تعصّبات اسلامی را گسترش میدهند. این اتّحادیّه نیز، در ردیف هستهی درونی ایجاد اسلام‌هراسی در آمریکا قرار دارد.

مجمع شناخت خاورمیانه (Forum for Middle East Understanding)

 ولید شوبات، مؤسّس «مجمع شناخت خاورمیانه» اعتقاد دارد که، اسلام دینی جعلی و ضدّ مسیحیّت است؛ و مسلمین مردمانی وحشی هستند. در سال 2011  تلویزیون CNN طی تحقیقاتی که انجام داد، ادّعا کرد که هیچ سندی دالّ بر وابستگی مارکِ تجاری «شوبات» به سازمان (به قول خود) تروریستی سازمان آزادیبخش فلسطین به دست نیامد. مجمع شناخت خاورمیانه، هستهی درونی شبکهی ایجاد اسلام‌هراسی در آمریکا میباشد.

شبکهی تلویزیونی فاکس نیوز (Fox News Channel)

شبکهی تلویزیونی فاکس نیوز، در سال 1996 توسّط دو مرد قدرتمند رسانهای، یعنی، راجر ایلیز و روپرت مورداک راهاندازی گردید. یک شبکهی خبری محافظه‌کار است و تلاش میکند که از طریق تشکیل میزگردها، به طور تعصّب‌آمیز، جامعهی اسلامی را مورد هدف قرار دهد. کانال فاکس نیوز، هستهی بیرونی شبکهی اسلام‌هراسی در آمریکا است. 

پروژهی تحقیقاتی تروریسم (Investigative Project on Terrorism)

استیو امرسن، مؤسّس و مجری پروژهی تحقیقاتی تروریسم است. وی ادّعا میکند که در زمینهی فعّالیّتها و امور مالی گروههای رادیکال تحقیق میکند. امّا در همهی تحقیقات او، اسلام مقصّر اصلی است. این پروژه، هستهی درونی شبکهی اسلام‌هراسی است.

دیده‌بان جهاد (Jihad Watch)

دیده‌بان جهاد، به عنوان هستهی درونی شبکهی ایجاد اسلام‌هراسی در ایالات متّحدهی آمریکا، ابزاری اینترنتی به نفع اهداف رابرت اسپنسر است. اسپنسر، پیامبر اسلام را مردی حیله‌باز میداند. یعنی، کسی که میداند آنچه را میگوید، دروغ است. وی ادّعا میکند که پیامبر اسلام، پیروانش را فریفته است. در همان فیلم ویدئویی، میگوید: از نقطه نظر تاریخی، به درستی روشن نیست که پیامبری به نام «محمد» وجود داشته باشد. این سایت، به وسیلهی مرکز آزادی دیوید هوروویتز راه اندازی شده است و همین سایت، نام اسپنسر را در لیست کارمندان خود درج کرده است.

بنیاد لیند، و هری برادلی (Lynde and Harry Bradley Foundation)

بنیاد برادلی، بعد از مرگ دو برادر نوع‌دوست، لیند، و هری برادلی، تأسیس شد. مؤسّسین این گروه، تلاش میکنند تا کلّ تاریخ اسلام را لکّه‌دار کنند. این گروه، در هستهی بیرونی شبکهی اسلام‌هراسی قرار دارد.

مجمع خاورمیانه (Middle East Forum)

بنا به ادّعای سایت مجمع خاورمیانه، این مجمع، در جهت دفاع و توسعهی منافع آمریکا درخاورمیانه، و همچنین حفاظت از ارزشهای غرب در مقابل تهدیدات این منطقه، فعّالیّت میکند. مؤسّس و مدیر این گروه، دانیل پایپس، به پدربزرگ طرح-های اسلام‌هراسی در ایالات متّحدهی آمریکا معروف میباشد. مجمع خاورمیانه، هستهی درونی شبکهی اسلام‌هراسی در ایالات متّحدهی آمریکا است.

مؤسّسهی رسانهای تحقیقات خاورمیانه (Middle East Media Research Institute)

 سایت اینترنتی این مؤسّسه در وبگاه خود، به زبانهای عربی، فارسی، اردو، و انگلیسی، نوشته است: ما پل ارتباطی برای گفتوگوی بین غرب و اسلام را ایجاد خواهیم کرد. ترجمههای این سایت، بدلیل غلط بودن و عدم ارائهی اطّلاعات نادرست، مورد انتقاد زیادی قرار گرفته‌اند. این مؤسّسه، هستهی درونی شبکهی اسلام‌هراسی میباشد.

مجلّهی نشنال ریویو(National Review)

مجلّهی نشنال ریویو، به عنوان هستهی داخلی شبکهی اسلام‌هراسی، یکی از انتشارت نومحافظهکار است که همواره گزارشهای عنادآلودی علیه کلّ بدنهی دینی اسلام منتشر میکند.

گروه پیشرو بلوط (Oak Initiative)

گروه بلوط، اهداف خود را در وب سایت مربوطه به شرح زیر بیان میکند: «گروه پیشرو بلوط، جنبشی ریشه‌دار برای متّحدکردن، به حرکت درآوردن، مجهّز و فعّال کردن مسیحیان است. همهی مسیحیان، با اتّکاء بر جهانی بودن کتاب مقدّس، برای شرکت در امورات مهمّ عصر حاضر فراخوانده میشوند.»

ریک جوینر، رئیس این سازمان معتقد است که قرآن مسلمانان را به بردگی کشانده است، به همین خاطر است که امروزه آمار بردگان در جهان بیشتر از زمان جنگ داخلی در آمریکا میباشد.  سپهبد ویلیام جی بویکین، عضو هیأت مدیرهی این سازمان تأکید میکند که: «اسلام نباید از سوی متمّم اوّل قانون اساسی مورد حمایت قرار گیرد؛ هیچ مسجدی نباید در آمریکا وجود داشته باشد؛ اسلام، روشی توتالیتر و تمامیّت‌خواه برای زندگی است؛ هیچ نوع همکاری و یا گفتوگویی دینی نباید بین مسلمانان و مسیحیان صورت گیرد.»

این سازمان، هستهی بیرونی شبکهی اسلام‌هراسی در ایالات متّحدهی آمریکا میباشد. 

بنیاد راسل بری (Russell Berrie Foundation)

بنیاد راسل بری، مؤسّسهای غیرانتفاعی مستقر در نیوجرسی، و یکی دیگر از گروههای هستهی بیرونی شبکهی اسلام‌هراسی است که، تلاش میکند از هر نوع فعّالیّتی که در صدد بدنام کردن اسلام و مسلمین صورت گیرد، حمایت مالی و تبلیغاتی نماید.

بنیاد سارا اسکیف (Sarah Scaife Foundation)

 بنیاد سارا اسکیف، یکی از کمک‌کنندههای عمده به سازمانهای محافظه‌کاری  است که در جهت تشدید وترویج اسلام‌هراسی فعّالیّت میکنند. این بنیاد، یکی دیگر از هستههای درونی شبکهی اسلام‌هراسی میباشد.

شبکهی بین المللی «اسلامی‌ شدن ملّتها را متوقّف کنید.» (Stop Islamization of Nations)

روش کار «اسلامی شدن ملّتها را متوقّف کنید» به عنوان هستهی درونی شبکهی اسلام‌هراسی، چنین است که، با استفاده از سخنرانانی از مذاهب، نژادها، و قبایل مختلف، به نشانهی برخورداری این شبکه از روحیّهی همزیستی، در سطح جهان به تبلیغات علیه اسلام پرداخته و در جهت جهانی کردن اسلام‌هراسی  فعّالیّت میکند.

گروه موسوم به «راه راست گریس مینیستری» (Straight Way of Grace Ministry)

بنا به ادّعای سایت رسمی این گروه، اهداف «راه راست گریس مینیستری» به دو بخش تقسیم میشود. بنا به باور گردانندگان این سایت، «بخش اوّل باید روشن کند که اسلام برای چیست. و این روشن است که اسلام، بدتر از یک سرطان است. این را میتوان با خواندن قرآن و حدیث بدست آورد.» اسامه داکدوک، مؤسّس این سیستم معتقد است: «روزی خواهد آمد که مسلمانان قدرت را در آمریکا بدست گیرند و فرزندانتان به خاطر اجتناب از خوردن چیزهایی که آنها میخورند (غذای حلال) ، کشته شوند. این شبکه، هستهی درونی چارت اسلام‌هراسی در آمریکا است.

گروه شناخت تهدید (Understanding the Threat)

گروه مشاوره و آموزش «شناخت تهدید»، به عنوان هستهی درونی شبکهی اسلام‌هراسی در ایالات متّحدهی آمریکا، توسّط جان گواندولو -عضو سابق اف بی آی- تأسیس شد. گواندولو بر این باور است که آقای برنان، مدیرسازمان سی آی اِی، مأمور مخفی مسلمانان در امور خارجی است. گواندولو، در کلاسهای آموزشی، مساجد را پایگاههای نظامی مسلمانان معرّفی کرده و به متربّیان خود چنین القاء می‌کند که در اسلام تنفّر و دشمنی ابدی نسبت به یهودیان و مسیحیان وجود دارد.

غرب متّحد (United West)

هدف این اتّحادیّه، متّحد کردن غرب علیه اسلام است. اهداف این سازمان، به عنوان هستهی درونی شبکهی اسلام‌هراسی در آمریکا، به طور واضح و گستاخانه، علیه مسلمانان تنظیم شده است.

گروه کاری ضدّ شریعت ویرجینا (Virginia Anti-Shariah Taskforce (Va.))

گروه کاری ضدّ شریعت، در ویرجینا مستقرّ است و در سال 2012 توسّط جیمز لافرتی تأسیس شد. لافرتی همواره با افتخار اعلام میکند که: «... و تصاویر برخی از مساجد را که معمولاً در جنوب هستند، افتخار خواهم کرد که روزی مردی با کامیون خود، درست به قلب یکی از آنها حمله کند...»

این گروه، هستهی دروني شبکهی گستردهی اسلام‌هراسی محسوب میشود.

نشریّه واشنگتن تایمز (Washington Times)

واشنگتن تایمز، نشریّهای محافظه‌کار است و مرکز آن در منطقهی مترو از نواحی کلمبیا واقع شده است. نویسندگان این روزنامه، به طور مستمر در زمینهی تولید محتواهایی در راستای تحریک احساسات ضدّ اسلامی فعّالیّت میکنند. این روزنامه، هستهی بیرونی شبکهی اسلام‌هراسی در ایالات متّحدهی آمریکا محسوب میشود.

بدون امتیاز