عرض ادب و احترام خدمت شما بزرگواران:درمحیط کار چقدر شرع اجازه می‌دهد باهمکاران صحبت و شوخی کرد؟اصلا این اجازه رامیدهد؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
عرض ادب و احترام خدمت شما بزرگواران:درمحیط کار چقدر شرع اجازه می‌دهد باهمکاران صحبت و شوخی کرد؟اصلا این اجازه رامیدهد؟

مسلمان موظف است اخلاق و شئونات اسلامی را رعایت نماید و به اندازه ای با دیگران شوخی و مزاح کند که به کسی توهین نشود و وقار و سنگینی شخصیت فرد از بین نرود و دیگر وظایف و تکالیف کاری و اداری را ناقص و معیوب ننماید. البته در شوخی با جنس مخالف باید احتیاط شود تا به گناه نینجامد.