1- حضرت به چه معناست و بکار بردن آن برای افراد چه حکمی دارد؟آیا بکار بردن برای غیر پیامبران و بزرگان صحیح می‌‌باشد؟ 2- اجرای صله رحم به چه صورت می‌‌باشد؟ آیا افراد باید کار خاصی برای هم انجام دهند و وقت دیدار معین در اسلام برایشان وجود دارد؟ 3- اگر فردی

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
1- حضرت به چه معناست و بکار بردن آن برای افراد چه حکمی دارد؟آیا بکار بردن برای غیر پیامبران و بزرگان صحیح می‌‌باشد؟ 2- اجرای صله رحم به چه صورت می‌‌باشد؟ آیا افراد باید کار خاصی برای هم انجام دهند و وقت دیدار معین در اسلام برایشان وجود دارد؟ 3- اگر فردی بنابر مشغله ها و دوری از شهر نتواند به دیدار اقوامش برود گناهکار است؟

الف) حضرت، واژه‌ای محترمانه برای احترام به انسان است و جایز است برای هرکس استعمال شود چرا که خدا انسان ها را گرامی آفریده است. اما معمولاً برای افرادی بزرگ و پارسا به کاربرده می‌‌شود.
ب)برقراری صله رحم به معنای قطع نکردن ارتباط خویشاوندی است یعنی خویشاوندان با هم ارتباط و دید و بازدید داشته باشند و در حد توان در رفع مشکلات هم دیگر بکوشند.
ج) در حد توان و امکان، گرچه با فاصله زمانی طولانی، به دیدار خویشاوندان برود یا با تلفناحوال او را جویا شود.