1- من در کودکی مقداری پول پیدا کردم(در حد2000تومن)بعد از مدتی متوجه شدم که صاحب آن در همان جا به دنبالش می‌‌گردد و حتی از من پرسید که آنرا دیدم یا نه،ولی من حقیقت را نگفتم و آنرا برای خود برداشتم.اما حالا که فکرش را می‌کنم بسیار ناراحت می‌شوم حتی نمی دانم

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
1- من در کودکی مقداری پول پیدا کردم(در حد2000تومن)بعد از مدتی متوجه شدم که صاحب آن در همان جا به دنبالش می‌‌گردد و حتی از من پرسید که آنرا دیدم یا نه،ولی من حقیقت را نگفتم و آنرا برای خود برداشتم.اما حالا که فکرش را می‌کنم بسیار ناراحت می‌شوم حتی نمی دانم آن فرد زنده است یا نه.حالا برای جبران من باید چکار کنم؟ 2- اگر فردی از جلوی ما در هنگام نماز رد شود نمازمان باطل است؟آن فرد گناه کبیره انجام داده است؟

در صورت امکان معادل آن پول را به وارثان صاحب اش برگردانید در غیر این صورت معادل آن را به نام او صدقه بدهید.