رفتن به دادگاه کفار و پلیس کافر برای گرفتن حق خود جایز است یا خیر، در این مورد دلیلی صحیحی وجود دارد؟

شماره: 
0

در هر کشوری فرد برای گرفتن حق خود باید از راه‌های قانونی آن کشور اقدام نماید و حق خود را به دست آورد.