برای اینکه اجر کامل قرآن خواندن را دریافت کنیم، حداقل چه سطحی از قواعد قران لازم است، من تا حدود زیادی تلفظ حروف و همچنین تجوید سطوح پایین مثل ادغام و اخقاء و قلقله و... را رعایت می‌نمایم ولی حالا می‌دانم که کتابهای زیادی برای تجوید وجود دارد و من وقت کا

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
برای اینکه اجر کامل قرآن خواندن را دریافت کنیم، حداقل چه سطحی از قواعد قران لازم است، من تا حدود زیادی تلفظ حروف و همچنین تجوید سطوح پایین مثل ادغام و اخقاء و قلقله و... را رعایت می‌نمایم ولی حالا می‌دانم که کتابهای زیادی برای تجوید وجود دارد و من وقت کافی برای یادگیری آنها ندارم، کار من گناه است؟

لازم است فرد به اندازه توان‌اش برای تلفظ حروف قرآن از مخارج‌اش تلاش نماید و برای یادگیری تجوید برای افراد معمولی خواندن کتاب‌های مقدماتی از جمله تجوید آسان و حلیه القرآن است. فردی که برای درست خواندن قرآن به اندازه توان‌اش تلاش نماید خداوند به او پاداش می‌دهد.
پیامبر (ص) فرموده است: الذی یقرأ القرآن و هو ماهربه مع السفره الکرام البرره و الذی یقرأ القرآن و یتتعتع فیه و هو علیه شاق له اجران "متفق علیه"
آن که در تلاوت قرآن مهارت دارد با فرشتگان ارجمند نیکوکار است و آن که تلاوت برای او سخت و دشوار است و زبان‌اش از عهده تلفظ درست کلمات بر نیاید او را دو پاداش است.