قرآن نیاز به تفسیر دارد و احادیث هم نیاز به شرح، ولی کسانی با ترجمه سعی می‌کنند یک حکم را ثابت کنند و می‌گویند که این حکم خداست، اینکار درست نیست و چکار باید کرد؟

شماره: 
0

به چنان فردی باید تذکر داد و گفت: که برای استنباط احکام از قرآن و احادیث نیاز به شرایطی است که هر کس توان آن را ندارد، بلکه باید فرد عالم و جامع شرایط اجتهاد و استنباط باشد.