1-قرآن قابل فهم و روشن است برای عموم یا خیر.اگر هست چگونه در حالی که علم تفسیر لازم است و اگر نیست پیروی کامل از چه چیزی برای عموم باید باشد و چگونه خدا فرموده که قرآن قابل هدایت است و روشن؟فهم از طریق ترجمه که برای همه ممکن است درست است؟ 2-شرایط اجتهاد چ

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
1-قرآن قابل فهم و روشن است برای عموم یا خیر.اگر هست چگونه در حالی که علم تفسیر لازم است و اگر نیست پیروی کامل از چه چیزی برای عموم باید باشد و چگونه خدا فرموده که قرآن قابل هدایت است و روشن؟فهم از طریق ترجمه که برای همه ممکن است درست است؟ 2-شرایط اجتهاد چیست؟میتوان برای خود از ترجمه قرآن و حدیث اجتهاد کرد؟ 4-زنجیر بر گردن آویختن تشابه به زنان و کفار است؟در این مورد نیت هم تأثیر دارد یا فقط خود فعل؟

الف) بخشی از آیات قرآن به تخصص و مفسر بودن نیازی ندارد و معنای آنها روشن و هویداست و هرکس می‌تواند پیام آنها را دریابد و از آنها متأثر گردد و آن آیات برای تزکیه فرد کافی است؛ اما برخی دیگر از آیات به تخصص و آگاهی از معانی آیات و علوم قرآن و حدیث و علم تفسیر نیاز دارد برای فهم چنین آیاتی یا باید خود فرد متخصص آن فن باشد یا به دانشمندان و آگاهان آن رشته مراجعه کند.
ب) برای اجتهاد و استنباط احکام باید به ادبیات عرب، علم تفسیر، علم حدیث، علم اسباب نزول، واقعیت موجود و... آگاهی کافی داشته باشد، و برای دستیابی به حکم تمام تلاش خود را به کارگیرد.
ج) زنجیر طلا یا هر نوع زیورآلات طلا برای مرد حرام است، اما اگر جنس آن طلا نباشد و عکس‌های مخالف با شرع در آنها نباشد و شکل صلیب نداشته باشد و در عرف مردان از آن استفاده کنند، مانع شرعی ندارد و نمی‌توان گفت که به زنان و کفار تشابه دارد.