می‌خواستم بپرسم که چرا در قرآن آمده که خمس به خویشان پیامبر هم تعلق می‌گیرد چون مساکین بعد از آن عبارت از هر گونه فقیری است ولی تاکید روی خویشان پیامبر مورد سداله، که در تفسیر آمده خویشان فقیر پیامبر،این سوالی است که ذهن خیلی ها و درگیر کرده و خیلی‌ها از

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
می‌خواستم بپرسم که چرا در قرآن آمده که خمس به خویشان پیامبر هم تعلق می‌گیرد چون مساکین بعد از آن عبارت از هر گونه فقیری است ولی تاکید روی خویشان پیامبر مورد سداله، که در تفسیر آمده خویشان فقیر پیامبر،این سوالی است که ذهن خیلی ها و درگیر کرده و خیلی‌ها از پرسش آن سو استفاده میکنن تا بعضی چیزهارو زیر سوال ببرن ممنون از اینکه این امکان رو بوجود آوردید که بشه سوالارو پرسید. بازم ممنون

این حکم خداوند است و باید در برابر آن تسلیم شد، از سوی دیگر چون خویشاوندان پیامبر(ص) حق دریافت زکات را نداشته اند، چون آنان در تمامی زمان ها در دوران جاهلیت همواره پیامبر(ص) را یاری داده اند. بخشی از خمس به آنان اختصاص داده شده است خمس در غنیمتی که در جنگ با دشمنان به دست می‌آید وجود دارد نه از مال دیگری.