اگر جایی با گفتن حقیقت مظلوم واقع شویم و تبعیض کنند می‌توان دروغ گفت؟

شماره: 
0

مسلمان باید همیشه راست بگوید و از دروغ بپرهیزد گرچه به زیان او باشد در کتاب حدیث "ریاض الصالحین" امام نووی در چند مورد دروغ را جایز دانسته‌ است به آن مراجعه شود.