باسلام. ثبت نام برای اهدای اعضا بعد از مرگ در اسلام چه حکمی دارد؟ اگر عضو به شخص صالح و یا شخص ناصالح برسد تاثیری در اخرت شخص صاحب عضو دارد؟ ایا این کار ثواب زیادی دارد یا خیر. با تشکر.

شماره: 
0

از لحاظ شرعی ثبت نام برای اهدای اعضا بعد از قطعی شدن مرگ مانعی ندارد. آن عضو در بدن فرد صالح قرارگیرد، تأثیری در فرجام فرد اهدا کننده ندارد.
اهدای عضو دارای پاداش اخروی است.