حکم شکستن توبه چیه؟

شماره: 
0

گناه دارد، چون یکی از شرط‌های توبه این است که فرد به هنگام توبه تصمیم قطعی بگیرد که به سوی گناه نرود، اما بعد از آن که فرد توبه‌اش را شکست، دوباره توبه کند و صادقانه به سوی خداوند باز گردد حتی اگر بارها توبه را بشکند باز توبه کند، خداوند از او می‌پذیرد اما توبه کردن اش فریبکارانه و تنها زبانی نباشد.