آیا قربانی کردن هر حیوانی رو به قبله باید باشد و یا به هر طرفی میشود حیوان را ذبح کرد؟

شماره: 
0

سنت است قربانی کردن و ذبح حیوان روبه قبله باشد، اگر روبه قبله هم ذبح نشود گوشت آن حلال است.