آیا قربانی کردن هر حیوانی رو به قبله باید باشد و یا به هر طرفی میشود حیوان را ذبح کرد؟