در چه شرایطی ترک امر به معروف ونهی از منکر جایز است؟

شماره: 
0

امر به معروف و نهی از منکر از ویژگی‌های مومنان است اما پیش از فرد باید معرفی را که به آن سفارش می‌کند یا منکری را که آن نهی میکند بشناسد در آنها تردید نداشته باشد سپس مطابق سنت رسول (ص) با حکمت امر به معروف نهی از منکر کند چنانچه نتوانست عملا از کارهای ناپسند دیگران جلوگیری کند و اندرز ونصیحت کلامی هم کارساز نبود و ازطرفی دیگر اگر امر به معروف و نهی از منکر می‌نمود جان و مال و آبروی او بصورتی غیر قابل تحمل درمعرض خطر قرار می‌گرفت و توانایی صبر و تحمل آن را نداشت باشد. به مخالفت و ناخوش آیند دانستن قلبی اکتفا نماید زیرا پیامبر(ص) فرموده است: هریک از شما منکری را دید عملا آن‌را تغییر دهد، و چنان چه نتوانست با گفت و گو آن‌را تغییر دهد در غیر این صورت قلبا آن را ناپسند شمارد.