آیا فحش دادن به انسان بدکار جایز است؟

شماره: 
0

خیر، زیرا پیامبر(ص) فرموده است: (لیس المومن بالطعان و لا اللعان و الا الفاحش و لا البذی‌ (ترمذی)
مومن بسیار طعنه زننده و نفرین کننده و دشنام گو و بد گفتار و بدکردار نیست.
بلکه مسلمان در حد امکان می‌کوشد افراد بد کردار را اصلاح کند وبه راه راست هدایت نماید.