در چه شرایطی تحقیر مسلمان دیگر جایز است؟

شماره: 
0

پیامبر خدا (ص) فرموده است مسلمان نباید برادر مسلمانش را تحقیر کند چنان‌که خداوند فرموده است: لا یسخرقوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منهم .....) حجرات/11
قال رسول الله (ص): بحسب امرءٍ من الشر انیحقراخاه المسلم کل المسلم علی المسلم حرام، دمه وماله و عرضه ...) متفق علیه
از انجام عمل شر همین کافی است که مسلمان برادر مسلمان خود را تحقیر کند. خون، مال و آبروی حرمت مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است.
بنابراین تحقیر برادر مسلمان حرام است و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.