شخصي منزلی یا زمین خویش را به رهن می‌گذارد, برای مرتهن جایز است که از آن زمین و منزل استفاده نماید یاخیر؟

شماره: 
0

اگر راهن اجازه استفاده از مالش را به مرتهن بدهد استفاده از آن جایز است در این دیدگاه فقها اختلافی ندارد.