آیا خوردن غذای قربانی که احتمالا نذر غیر الله است و در خانه می‌آورند مشکلی ندارد؟ (طبق آیه‌ای که ذکر شده خوردن طعام اهل کتاب حلال است)

شماره: 
0

درباره خوردن این نوع نذرها دیدگاه علما متفاوت است، برخی آن را به هیچ وجه جایز ندانسته و می‌گویند هر چیزی برای غیر خدا نذر شود درست نیست و برخی دیگر گفته‌اند خوردن آن مکروه است و برخی دیگر گفته‌اند خوردن آن جایز می‌باشد و بر این باورند که از نیت نذر کننده چنان نذرهایی آگاهی وجود ندارد و اصل بر این است به ظاهر حکم شود و هرگاه فردی مسلمان نذری انجام دهد بهره بردن و خوردن از آن نذر جایز است و نیازی به جستجو از نیت نذر کننده نیست بلکه فرد به هنگام خوردن بسم الله بگوید و آن‌را بخورد.